Reglement tentoonstellingen

Reglement voor het houden van tentoonstellingen in de hal van het Stadskantoor van de gemeente Goes, M.A. de Ruijterlaan 2

Vastgesteld door burgemeester en wethouders bij besluit van 3 april 2007, gewijzigd bij besluit van College van B&W van 17 november 2008, 24 september 2010 en 3 september 2015.

Het gemeentebestuur van Goes biedt aan exposanten de gelegenheid tot het organiseren van tentoonstellingen volgens een daartoe vast te stellen rooster, onder de navolgende bepalingen.

1. Het gemeentebestuur stelt zijn expositiemateriaal gratis ter beschikking in de vorm van tentoonstellingspanelen, wissellijsten en materiaal voor het ophangen van lijsten.

2. Het gebruik van eigen tentoonstellingsmateriaal door de exposant is slechts toegestaan met toestemming van de door burgemeester en wethouders ingestelde tentoonstellingscommissie.

3. Materiaal, eigendom van de gemeente Goes, dat tijdens het opstellen van de tentoonstelling, het houden van de tentoonstelling en het afbreken van de tentoonstelling door welke oorzaak dan ook teloor gaat, wordt door de exposant aan de gemeente vergoed. Eventuele schade aan het gebouw, veroorzaakt door transport of opstelling van materialen, verband houdend met de tentoonstelling, is hieronder begrepen.

4. Tentoonstellingen, te organiseren door de exposant, moeten neutraal van karakter zijn. Zij mogen geen afbeeldingen of voorwerpen, in welke vorm dan ook, bevatten, die:

  1. discriminerend zijn voor groepen van de bevolking;
  2. schaamteloos of zedenkwetsend zijn;
  3. religieuze gevoelens kwetsen;
  4. politieke gevoelens kwetsen.

In geval van twijfel ten aanzien van de hiervoor vermelde aangelegenheden, beslist de door burgemeester en wethouders ingestelde commissie over het al dan niet doorgaan van de expositie.

5. De afdeling Communicatie wordt belast met de promotie van de tentoonstellingen in de gebruikelijke voorlichtingsorganen van de gemeente; de exposant zal voor de promotie van het geëxposeerde te allen tijde eerst contact opnemen met de afdeling Communicatie en zal zonder toestemming van deze afdeling geen verdere actie ondernemen.

6. Het gemeentearchief organiseert geen officiële opening van de tentoonstellingen, noch zal de exposant enige actie ondernemen tot de organisatie van de opening van zijn/haar tentoonstelling.

De exposant gaat met de hierboven vermelde bepalingen akkoord en bekrachtigt deze met zijn/haar handtekening.